Algemene Voorwaarden Zodi


Artikel 1.    Begrippenlijst 

1.1.    Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hieronder opgenomen. 

1.2.    Zodi: de eenmanszaak Zodi, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74743791 en gevestigd aan de Middelwand 35 (9331 BX) te Norg. In deze algemene voorwaarden ook wel aangeduid als ‘haar’ of ‘zij’. 

1.3.    Derden: andere natuurlijke of rechtspersonen die geen partij zijn bij de overeenkomst. 

1.4.    Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Zodi een overeenkomst sluit of beoogt te sluiten.

1.4.1.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf. 

1.4.2.    Zakelijke Klant: de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf. 

1.5.    Overeenkomst: de overeenkomst zoals deze is overeengekomen tussen de Klant en Zodi. 

1.6.    Partijen: de Klant en Zodi samen. 

1.7.    Schriftelijk: op papier of digitaal (bijvoorbeeld per e-mail). 

1.8.    Website: de website van Zodi, www.oneindigvermogen.nl. 


Artikel 2.    De algemene voorwaarden

2.1.    De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, aanbiedingen, betalingen, Masterclasses, overeenkomsten, werkzaamheden en andere diensten of documenten die Zodi verstrekt en/of verleent. 

2.2.    De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien Zodi derden inschakelt voor de uitvoering van de overeenkomst. 

2.3.    Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen toegestaan als Partijen dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen. 

2.4.    Zodi heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig en tussentijds aan te vullen en/of te wijzigen. Indien de algemene voorwaarden ingrijpend worden gewijzigd, heeft de Consument het recht om de overeenkomst  te ontbinden. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst. 

2.5.    De algemene voorwaarden van Zodi zijn op de overeenkomst van toepassing, eventuele algemene voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.6.    Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling uit een specifieke overeenkomst, heeft de bepaling uit de overeenkomst voorrang, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.7.    Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden onduidelijk is, wordt deze bepaling zoveel mogelijk in het licht van de andere algemene voorwaarden uitgelegd. 

2.8.    Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, tast dit de geldigheid van de overige algemene voorwaarden niet aan.  


Artikel 3.    Het aanbod van Zodi

3.1.    Het aanbod van Zodi bevat een gedetailleerde, duidelijke en volledige weergave van de belangrijkste kenmerken van het product en/of de dienst die Zodi aanbiedt. 

3.2.    Door bij Zodi te bestellen ontstaat een rechtsgeldige overeenkomst, waarop betaling door de Klant dient te volgen. 

3.3.    Als de Klant het aanbod van Zodi heeft aanvaard, bevestigt Zodi langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van het versturen van een bevestigingsmail. 

3.4.    Zodi heeft het recht om bestellingen te annuleren zonder opgaaf van reden. Een eventuele reeds gedane betaling wordt onverwijld teruggestort op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig is. 

3.5.    Zodi is niet gebonden aan een aanbod indien de Klant in alle redelijkheid kan begrijpen dat het aanbod berust op een kennelijke misslag, bijvoorbeeld een typefout, rekenfout, vergissing en/of verschrijving.  

3.6.    Zodi kan aanbiedingen op de website en/of sociale media plaatsen. Zodi heeft het recht deze aanbiedingen te wijzigen en/of te eindigen. 


Artikel 4.    Uitvoering van de overeenkomst

    Algemeen

4.1.    De Masterclass is uitsluitend bedoeld voor de Klant die de Masterclass heeft aangeschaft. De inloggegevens van de Masterclass mogen nooit worden gedeeld en/of worden verstrekt met/aan derden. Indien dat toch wordt gedaan, is Zodi gerechtigd de betreffende perso(o)n(en) te verwijderen uit de leeromgeving en de besloten Facebook-groep. 

4.2.    Zodi voert uitdrukkelijk geen advieswerkzaamheden uit die samenhangen met of in verband staan tot de Wet op het financieel toezicht (WFT). De producten en diensten zijn enkel informerend van aard, en hebben nimmer een adviserend karakter. 

4.3.    De Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de handelingen en beslissingen die de Klant neemt naar aanleiding van de producten en diensten van Zodi. 

4.4.    Indien Zodi bij de uitvoering van de overeenkomst tijdsindicaties afgeeft, zijn dit uitdrukkelijk geen fatale termijnen. Zodi kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor termijnoverschrijding en de overeenkomst kan ook nimmer worden ontbonden vanwege termijnoverschrijding. 

4.5.    Omdat de producten en diensten van Zodi online worden geleverd, kan zij er niet voor instaan dat de producten en diensten altijd en vanaf ieder apparaat toegankelijk zijn.


    Verplichtingen van de Klant

4.6.    De Klant verklaart dat hij ten minste de meerderjarige leeftijd heeft bereikt of dat hij toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers om de producten en diensten van Zodi te gebruiken. 

4.7.    Het is verboden om de producten en diensten van Zodi te gebruiken voor illegale en/of ongeoorloofde doeleinden. De Klant is verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving tijdens het gebruik van de producten en diensten van Zodi. 

4.8.    Het is verboden om wormen, virussen of andere schadelijke codes te verzenden. 

4.9.    Indien de Klant een verplichting schendt of verbod overtreedt uit deze algemene voorwaarden, is Zodi gerechtigd de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst. De Klant wordt per direct de toegang tot de producten en diensten van Zodi ontzegd en heeft geen recht op schadevergoeding. 


Artikel 5.    Beëindiging van de overeenkomst

Geld-terug-garantie en beëindiging door Zodi    

5.1.    Indien de Klant binnen zeven (7) dagen na de aankoop van de Masterclass schriftelijk (per e-mail) aangeeft niet tevreden te zijn met de Masterclass, maakt de Klant aanspraak op een geld-terug-garantie. Zodi zal vervolgens het volledige aankoopbedrag terugbetalen. 

5.2.    Zodi is gerechtigd om de overeenkomst per direct tussentijds te beëindigen indien zij dat noodzakelijk acht, zij is dan geen (schade)vergoeding verschuldigd aan de Klant. 


Herroeping

5.3.    De Consument kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van reden ontbinden, indien er sprake is van een overeenkomst op afstand die is gesloten via een georganiseerd verkoopsysteem. 

5.4.    Indien de uitvoering van de overeenkomst al is gestart tijdens de bedenktijd, en de Consument maakt gebruik van zijn herroepingsrecht, dient de Consument de reeds geleverde diensten te betalen, omdat:

5.4.1.    de Consument voor het aangaan van de overeenkomst is geïnformeerd dat de uitvoering van de overeenkomst van start gaat binnen de bedenktijd, en dat de Consument daarom moet betalen voor de diensten die worden geleverd tijdens de bedenktijd, en; 

5.4.2.    de Consument is hiermee akkoord gegaan, en dit akkoord is toegevoegd aan de bevestiging van de overeenkomst. 

5.5.    De termijn van de bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is gesloten. 

5.6.    Indien de Consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, laat hij dit binnen de bedenktijd aan Zodi weten door gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, dat gemaild dient te worden naar lisette@oneindigvermogen.nl. 

5.7.    Het modelformulier voor herroeping wordt samen met de algemene voorwaarden aan de Consument ter beschikking gesteld. 

5.8.    Als Zodi de melding van herroeping door de Consument heeft ontvangen, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

5.9.    Indien Consument reeds (een deel) betaald heeft, wordt het betaalde bedrag naar Consument teruggestort op de rekening die bij Zodi bekend is. Dit doet Zodi zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van het ingevulde modelformulier voor herroeping. 

5.10.    Zodi gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument. 

5.11.    Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de Consument. 

5.12.    De Zakelijke Klant heeft nimmer een herroepingsrecht. 


    Ontbinding

5.13.    Indien blijkt dat de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, of indien Zodi redelijkerwijs kan verwachten dat de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen gaat voldoen, zijn de vorderingen direct opeisbaar en is Zodi gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen per direct op te schorten dan wel de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, in gevallen waarin de Klant failliet bent verklaard of zijn faillissement is aangevraagd, onder curatele of onder bewind is gesteld, een afkoelingsperiode op grond van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) verzoekt,  zijn bedrijfsactiviteiten staakt, executoriaal beslag op zijn vermogen is gelegd en/of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd. 


Artikel 6.    Prijzen 

6.1.    De prijzen van Zodi zijn inclusief 21 % BTW en andere heffingen en in euro’s, tenzij dit anders is vermeld. 

6.2.    Zodi is gerechtigd haar prijzen te allen tijde aan te passen. Indien deze tariefwijziging invloed heeft op een lopende overeenkomst, deelt Zodi dit zo spoedig mogelijk mede. Indien de Klant een Consument is, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden indien hij de tariefverhoging onredelijk acht en deze tariefverhoging wordt doorgevoerd binnen drie (3) maanden na het aangaan van de overeenkomst. 

6.3.    Eventuele kortingen of acties gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en hebben geen terugwerkende kracht. 


Artikel 7.    De betaling

7.1.    De betaling van de Masterclass vindt plaats via de website van Zodi, via iDEAL, CreditCard of PayPal.  

7.2.    Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen door middel van automatische incasso. 

7.3.    Zodi is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen van de Klant volledig zijn voldaan. 

7.4.    De Zakelijke Klant is nimmer bevoegd tot aftrek, opschorting en/of verrekening. 

7.5.    Indien de Zakelijke Klant een betaling niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege (direct) in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek in verbinding met artikel 6:120 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Bij niet tijdige betaling komen zowel eventuele buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten geheel voor zijn rekening, met een minimum van € 40,-. 

7.6.    Indien de Consument een betaling niet tijdig betaalt, stuurt Zodi eerst een kosteloze betalingsherinnering met een termijn van veertien (14) dagen om alsnog te betalen. Indien de Consument dan alsnog niet betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en komt de wettelijke rente en alle (buiten)gerechtelijke incassokosten voor zijn rekening, met een minimum van € 40,-. 


Artikel 8.    Intellectueel eigendomsrecht

8.1.    Zodi blijft te allen tijde rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, trainingen, masterclasses, cursussen, templates, pdf’s, adviezen, werkwijzen, ideeën, schema’s en andere documenten en ontwerpen die door Zodi zijn vervaardigd, een en ander in de ruimste zin des woords (hierna: ‘ontwerp(en)’), tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.  

8.2.    De inhoud van de website en social media van Zodi is het eigendom van Zodi en wordt ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten. 

8.3.    Zodi is niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de Facebook-groep. 

8.4.    Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de ontwerpen, zonder schriftelijke toestemming van Zodi, te:

8.4.1.    publiceren, openbaren en/of delen; 

8.4.2.    verkopen, exploiteren, verveelvoudigen, verstrekken en/of overdragen aan derden; 

8.4.3.    kopiëren, reproduceren en/of dupliceren; 

8.4.4.    aan te wenden voor commerciële doeleinden; 

8.4.5.    bewerken, wijzigen en/of aan te vullen, eveneens het in gewijzigde of aangevulde vorm openbaren dan wel verstrekken.

8.5.    Ingeval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, maakt Zodi aanspraak op een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). 

8.6.    Zodi is gerechtigd om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien zij meer schade lijdt door de inbreuk. De betaling van een schadevergoeding en/of boete geeft geen recht op verder gebruik van de ontwerpen. 


Artikel 9.    Aansprakelijkheid 

9.1.    Zodi is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van haar kant. 

9.2.    Indien Zodi onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden voor schade, is Zodi enkel aansprakelijk voor de schade die direct voortvloeit uit of direct verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. Zodi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, schade aan derden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen. 

9.3.    De aansprakelijkheid van Zodi is beperkt tot maximaal één keer het factuurbedrag (excl. BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

9.4.    Zodi is uitdrukkelijk niet aansprakelijk wanneer sprake is van een van de volgende, niet-limitatieve, omstandigheden:

9.4.1.    schade veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de Klant; 

9.4.2.    schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatie-  en opslagmiddelen;

9.4.3.    schade ontstaan door de door Zodi ingeschakelde hulppersonen (hiermee wordt het bepaalde van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek uitgesloten); 

9.4.4.    de wijze waarop de Klant de door Zodi verstrekte informatie tot zich heeft genomen; 

9.4.5.    beslissingen die de Klant hebt genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Zodi; 

9.4.6.    technische problemen; 

9.4.7.    tegenvallende resultaten.

9.5.    Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval na twaalf (12) maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. 


Artikel 10.    Overmacht

10.1.    Indien sprake is van een overmachtsituatie, is Zodi gerechtigd de overeenkomst te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren. 

10.2.    Een overmachtsituatie is een situatie waarin het voor Zodi onmogelijk is om de overeenkomst uit te voeren, en deze oorzaak niet aan haar kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede (doch niet uitsluitend) verstaan: oorlog, brand, ziekte, overlijden, langdurige uitval van elektriciteit, storingen, stakingen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën en overheidsbesluiten.  

10.3.    Indien de overmachtsituatie minimaal twee (2) maanden heeft geduurd, is Zodi gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst. 

10.4.    Zodi is bij een overmachtsituatie nimmer een (schade)vergoeding verschuldigd. 

10.5.    Indien de overeenkomst eindigt omdat sprake is van een overmachtsituatie, heeft Zodi recht op betaling van de reeds gewerkte uren, gemaakte onkosten en/of gedane investeringen. 


Artikel 11.    Klachten

11.1.    Indien de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de klacht op straffe van verval binnen twee (2) maanden na het voorval waar de klacht betrekking op heeft, te worden gemaild naar lisette@oneindigvermogen.nl. De klacht moet voldoende zijn gemotiveerd. 

11.2.    Het indienen van klachten ontheft de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen. 

11.3.    Zodi streeft ernaar de ingediende klachten binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen in behandeling te nemen.  Indien dat niet lukt binnen deze termijn, stelt zij een nieuwe termijn vast en deelt Zodi dit binnen de laatstgenoemde termijn aan de Klant mede. 

11.4.    Zodi wijst de Consument bovendien op de portal voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie, waar de Consument ook zijn klacht in kan dienen: ec.europa.eu/consumers/odr. 


Artikel 12.    Geschillenregeling

12.1.    Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

12.3.    Voordat Partijen naar de rechter stappen, zullen Partijen zich eerst voldoende inspannen om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

12.4.    De rechtbank Noord-Nederland is bevoegd om van een eventueel geschil tussen Partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 15 april 2024.